احداث شبکه اصلی و فرعی آبیاری تحت فضار پایاب سدعمارت طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی شیبلو طرح و ساخت انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان
محدوده زهک - واحد عمرانی 3
خدمات عامل چهارم کارفرما در نظارت بر مطالعات و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی، زهکش زیرزمینی و تجهیز و نوسازی اراضی بخشی از دشتهای خوزستان حوزه رودخانه های مارون، زهره و خیرآباد
در سطح 43700 هکتار
انجام خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث سدهای معیشتی واقع در شهرستان مشکین شهر استان اردبیل نظارت، پایش و کنترل بهره برداری از منابع آب حوضه آبریز سفیدرود

زمینه اصلی فعالیت کاوآب

انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای در خصوص شبکه های آّبیاری و زهکشی، منابع آب، آب و فاضلاب، محیط زیست و فعالیت های کشاورزی و اجتماعی از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی، نیمه تفضیلی، مطالعات فاز یک، دو و اجرا، توجیه فنی و اقتصادی طرحها، تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرائی طرحها، نظارت بر حسن اجراء و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری.

پروژه های در حال اجرا

درباره کاوآب

شرکت مهندسان مشاور کاوآب با توجه به تجربه حدود ۲۹ ساله خود توانسته افراد مجرب و توانمندی به کادر مدیریتی و فنی خود جذب نموده و تجربه های موفقی در خصوص مطالعات، طراحی و نظارت پروژه های مرتبط با بحث منابع آب، کشاورزی و آبیاری کسب نماید. در این راستا این شرکت توانسته در حین شروع پروژه با ارائه متدولوژی و طراحی برنامه مناسب نسبت به انجام موفق پروژه ها اقدام نماید. نتیجه این برنامه ریزی صحیح رضایتمندی کارفرماهای طرف قرارداد این شرکت بوده و در این خصوص تقدیرنامه هایی نیز دریافت نموده است. در ادامه ارزیابی کارفرمایان طرف قرارداد این شرکت ارائه می شود که نشاندهنده رضایتمندی کامل ایشان از عملکرد موفق شرکت می باشد.

فارسی