شرکت مهندسان مشاور کاوآب با توجه به تجربه حدود ۲۹ ساله خود توانسته افراد مجرب و توانمندی به کادر مدیریتی و فنی خود جذب نموده و تجربه های موفقی در خصوص مطالعات، طراحی و نظارت پروژه های مرتبط با بحث منابع آب، کشاورزی و آبیاری کسب نماید. در این راستا این شرکت توانسته در حین شروع پروژه با ارائه متدولوژی و طراحی برنامه مناسب نسبت به انجام موفق پروژه ها اقدام نماید. نتیجه این برنامه ریزی صحیح رضایتمندی کارفرماهای طرف قرارداد این شرکت بوده و در این خصوص تقدیرنامه هایی نیز دریافت نموده است. در ادامه ارزیابی کارفرمایان طرف قرارداد این شرکت ارائه می شود که نشاندهنده رضایتمندی کامل ایشان از عملکرد موفق شرکت می باشد.

فارسی