آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی شرق استان گیلان

مشخصات پروژه

آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی شرق استان گیلان

محل اجرا : گیلان

سال اجرا :1398 تاکنون

1-مقدمه


شناسایی موقعیت، تعداد و ویژگیهای هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی منابع آب زیرزمینی و سطحی چاه، چشمه، قنات، سردهنه و انهار، آب بندانها، موتور پمپهای سیار کنار رودخانه، ایستگاههای پمپاژ ثابت و سد مخزنی در دست بهرهبرداری از عوامل اولیه و با اهمیت مدیریت منابع آب به شمار میرود.
امروزه هیچ طرح و یا پروژه مرتبط با آب را نمیتوان نام برد که بینیاز از آمار پایه منابع آب سطحی و زیرزمینی باشد افت شدید سطح آب زیرزمینی در دشتهایی کشور به سبب تعداد زیاد منابع آب که به صورت مجاز و غیرمجاز در این مناطق حفر شده اند؛ بیشتر از توان هیدرولیکی سفرههای موجود است پدیده فرونشت زمین که ناشی از افت شدید سطح آب زیرزمینی حاصل از بهرهبرداری بیرویه از منابع آب است، نشان از عدم توجه به شرایط هیدروژئولوژیکی آبخوانها دارد شور شدن تدریجی آبخوانها نیز ناشی از افت سطح آب زیرزمینی و در نتیجه برگشت خطوط جریان میباشد که مسئله نشان دهنده عدم شناخت از آمار و اطلاعات کمی و کیفی پایه منابع آب است. از اینرو انجام مطالعات پایه در خصوص وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی از طریق تعریف پروژههای سراسری آماربرداری از منابع و مصارف موجود که به شکل صحیح و اصولی آن انجام شود، میتواند پایه و اساس سایر پروژههای آبی کشور از جمله طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی بوده و مانع از به وجود آمدن مشکوک و تخلفات در حوزه آب کشور شود.

2-مشخصات طرح


طرح حاضر انجام مطالعات مرحله سوم آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده شرق استان گیلان میباشد که اطلاعات تکمیلی آن در جدول ۱ قابل مشاهده میباشد.


3-معرفی محدود طرح


محدوده انجام عملیات صحرایی آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده شرق استان گیلان از سمت غرب محدود به ساحل سمت راست رودخانه سفیدرود، از سمت شرق محدود به مرز سیاسی استانهای گیلان و مازندران، از شمال محدود به ساحل دریای خزر و از جنوب نیز محدود به رشته کوههای البرز میباشد ( شکل ۱).

4-بررسی منابع موجود در محدوده طرح


تعداد منابع پیشبینی شده برای آماربرداری دوره سوم در محدوده شرق استان گیلان که توسط کارفرمای محترم پیشبینی شده است، بطور خلاصه در جدول ۲ قابل مشاهده میباشد لازم به ذکر است که تعداد این منابع با توجه به شروع عملیات صحرایی و انجام آماربرداری قابل تغییر میباشد و موارد ذکر شده در این جدول، تخمینی اولیه از منابع موجود در محدوده طرح میباشد همچنین پراکندگی منابع موجود و آماربرداری شده از دوره دوم آماربرداری سراسری نیز در نقشه های تصاویر ۲ تا ۶ مشخص شده است

۵-بررسی منابع موجود در محدوده طرح


به منطور تسهیل در انجام عملیات صحرایی آماربرداری و مدیریت منابع برداشت شده، محدوده اصلی طرح همانطور که در شکل ۷ مشاهده میشود، بر اساس حوضه های آبریز موجود در آن به بخشهای کوچکتر تقسیم بندی شد بدینگونه امکان انجام عملیات صحرایی و کنترل و بررسی آمار برداشت شده با توجه به هر یک از حوضه های آبریز به شکلی دقیق قابل پیگیری میباشد همانطور که در جدول ۳ مشاهده میشود ۱۲ حوضه آبریز در محدوده طرح وجود دارد که انجام عملیات صحرایی آماربرداری با توجه به موقعیت این حوضه ها مدیریت و انجام می شود.

همچنین به منظور مدیریت اکیپهای آماربرداری و تسهیل در برداشت آمار منابع موجود، هر یک از حوضه های آبریز به زیرمحدوده هایی تقسیم شده و هر زیرمحدوده به اکیپ آماربرداری مربوطه تخصیص داده میشود تا عملیات آماربرداری در آن انجام پذیرد لازم به ذکر است که تقسیمبندی این زیرمحدوده ها بر اساس موقعیت رودخانه ها و زهکشهای حوضه، جهت شیب و دامنه و دسترسی به جادهها و آبادی های انجام گرفته است تا انجام عملیات صحرایی آماربرداری توسط اکیپهای آماربرداری به ساده ترین و راحت ترین شکل ممکن انجام شود در تصویر شکل ۸ نمونه ای از تقسیم بندی حوضه آبریز لنگرود به زیرمحدوده های آن قابل مشاهده است

۶-اکیپ های آماربردار


با توجه به نظر کارفرمای محترم در خصوص شروع عملیات صحرایی و اولویت آماربرداری از چشمه های موجود در منطقه، تعداد ۷ اکیپ آماربردار متخصص در این زمینه انتخاب شدند این اکیپها پس از طی دورههای آموزشی و توجیهی لازم در خصوص مباحث آماربرداری از چشمه ها و نحوه کارکرد با نرم افزار آماربرداری، که دفتر استان گیلان این شرکت انجام شد، عملیات آماربرداری از چشمه های محدوده طرح را آغاز نمودند لیست اکیپهای آماربرداری در جدول ۴ قابل مشاهده است.

۷-اقدامات انجام شده


مجموعه اقدامات انجام شده از زمان ابلاغ طرح به این مشاورتا نیمه شهریور ۹۸ به شرح موارد ذیل میباشد:

-هماهنگیهای اولیه با کارفرما؛
-انجام بازدیدهای اولیه از محدوده طرح؛
-درخواست بانک اطلاعات مصوب آماربرداری دوره دوم؛
-درج آگهی جذب نیروهای فنی جهت آماربرداری؛
-درخواست بانک اطلاعاتی آماربرداری شده توسط دفتر حفاظت؛
-زونبندی محدوده مورد مطالعه؛
-اعلام برنامه زمانبندی و معرفی تیم پروژه؛
-تهیه و تجهیز دفتر کار؛
-تهیه پاورپوینت کارگاه آموزشی کارشناسان آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی؛
-برگزاری کلاسهای توجیهی کارشناسان آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی؛
-برگزاری گلاس های آموزش صحرایی کارشناسان آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی؛
-برگزاری آزمون از کارشناسان شرکت کننده در کلاسهای توجیهی؛
-معرفی کارشناسان ذیصلاح جهت آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی استان گیلان؛
-اعلام شروع عملیات صحرایی آماربرداری از چشمه های محدوده طرح؛
-ارسال لیست و مدارک شناسایی کارشناسان آماربردار واجد شرایط جهت صدور کارت شناسایی؛
-اعزام اکیپ های آماربرداری به منطقه و آغاز عملیات صحرایی آماربرداری از چشمه های محدوده طرح؛

گالری تصاویر

چهت بزرگنمایی روی تصاویر زیر کلیک کنید
فارسی