خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث ۹ مورد سدهای معیشتی شهرستان مشکین شهر

مشخصات پروژه

انجام خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث ۹ مورد سدهای معیشتی واقع در شهرستان مشکین شهر

کارفرما : سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

محل اجرا : اردبیل

سال اجرا : ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

گالری تصاویر

چهت بزرگنمایی روی تصاویر زیر کلیک کنید
فارسی